--> Mindenmentes Food
Mindenmentes Food logo background
Mindenmentes Food logo

Adatkezelési Szabályzat

2022. szeptember 23. napjától

I. Bevezetés

Az ORGANIC MARKET Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1211 Budapest, Színesfém utca 11-15., hrsz. 210146/171.; cégjegyzékszáma: 01-09-197378, adószáma: 25059939-2-43; a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő jelen adatvédelmi szabályzata folyamatosan elérhető a www.mindenmentesfood.hu címen.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú, időbeli korlátozás nélküli megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben és módon értesíti az adatkezeléssel érintetteket. Amennyiben az érintetteknek olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, Adatkezelő készséggel áll a kérdező rendelkezésére és megválaszolja a feltett kérdést.

Adatkezelő honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Adatkezelő a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő jelen tájékoztatóban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggű szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Adatkezelő jelen szabályzatot jogosult bármikor módosítani, a módosított szabályzatot az érintettek számára mindenkor elérhetővé teszi.

II. Definíciók

Törvényi fogalom-meghatározások:

 • 2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • 2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • 2.3. különleges adat:
  1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • 2.4. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. 16. életévét be nem töltött érintett esetén a törvényes képviselőjének a hozzájárulása is szükséges.
 • 2.5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • 2.6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • 2.7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • 2.8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • 2.9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • 2.10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • 2.11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • 2.12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • 2.13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • 2.14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • 2.15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi;
 • 2.16. harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • 2.17. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 • 2.18. személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.

III. Törvényi alapelvek az adatkezelés során

Az adatkezelés jogalapja:

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés). Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul (önkéntes) vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek törvény, valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

IV. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Adatkezelő adatkezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán és az Adatkezelő valamint az érintett között létrejött szerződésen alapul ill. a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok (pl. adózással összefüggő szabályok) teszik kötelezővé (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges), amelyről Adatkezelő külön nem értesíti az érintettet. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a továbbiakban nem közölhető.

V. AZ ADATKEZELŐ SZOLGÁLTATÁSAIT IGÉNYBE VEVŐK ADATAINAK KEZELÉSE

1. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja

 • hogy Adatkezelő a kínált szolgáltatásairól szóló értesítések és hírlevelek, ajánlatok, marketing célú megkeresések kiküldésének lehetőségét biztosítsa az érintettek számára, közvetlen üzletszerzés céljából; a szolgáltatás újdonságairól számukra hírlevelet, ajánlatot küldjön, adjon, továbbá
 • hogy Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapon, telefonon keresztül vagy írásban leadott vásárlási megrendeléseket teljesítse, kötelezettségeinek és jogainak eleget tudjon tenni.
 • az ügyféllel való kapcsolattartás;
 • az ügyfél azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;
 • felhasználói, ügyfél elégedettség tesztelése és mérése;
 • számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése;
 • számlázás;
 • szerződés figyelemmel kísérése;
 • ügyfélprofil készítés (a személyre szabott termék kínálása érdekében).

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az érintett az e-mail címe, telefonszáma, lakcíme (szállítási címe) megadásával/közlésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, ajánlataival, egyéb küldeményeivel (hírlevél) elektronikus úton (e-mail, sms, VOIP, Facebook,), telefonon, személyesen vagy írásban, a közösségi média szolgáltatások segítségével (pl. Messenger, Facebook, Instagram, Pinterest,Twitter, stb.), VOIP és azonnali üzenetküldő szolgáltatások segítségével (pl. Viber, WhatsApp, SnapChat, stb.),megkeresse, hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a közösségi média, VOIP és azonnali üzenetküldő szolgáltatásoknál fenntartott profiljának kedvelhesse, követesse, ismerősként megjelölje. A hírlevélről és egyéb megkeresésekről leiratkozás lehetőségét Adatkezelő minden esetben egyértelműen és könnyen elérhetően lehetővé teszi. Az ügyfél ezzel kapcsolatban külön adatkezelési nyilatkozatot tehet.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerinti, az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése és különösen a IV. pontban írtak.

A kezelt adatok köre: Adatkezelő a hírlevél, marketing célú küldemények küldéssel, kapcsolattartással összhangban nevet, felhasználó nevet, telefonszámot, címet, közösségi média profil címet, VOIP és azonnali üzenetküldő szolgáltatásokon keresztül való elérhetőségek (azonosító profilnév; username; display name) és e-mail címet kezel. Adatkezelő a megrendelések teljesítése (számlázás és kiszállítás stb.) érdekében nevet, címet, telefonszámot, e-mail címet, továbbá felhasználó nevet, jelszót kezel.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a felvett személyes adatokat azt követő legfeljebb 8. (nyolcadik) napig kezeli, hogy az érintett az adatkezeléshez hozzájárulását visszavonta, vagy az adatok törlését kérte [4.2. pont], de legfeljebb a szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) év. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatkezelésünk időtartama nem esik egybe az ügylet végeztével.

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k a webshop elhagyásakor automatikusan törlődnek.

2. Az adatok törlése iránti kérelem

A személyes adatok törlését vagy módosítását, valamint a megadott, adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását, hírlevélről leiratkozást az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • postai úton az Adatkezelő 1211 Budapest, Színesfém utca 11-15., hrsz. 210146/171. székhely címére küldött levéllel,
 • e-mail útján a info@mindenmentesfood.hu címre küldött e-mail üzenettel

3. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad az Adatkezelő tájékoztatást.

A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelő-t, aki jogszabályban kötelezően előírt esetekben a kért tájékoztatást a kérelmező hatóság számára megadja.

Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A mindenmentesfood.hu weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozathoz hozzáférésben részesül.

A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű.

Az Adatkezelő szerverei a mindenmentesfood.hu honlap mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a Felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, a látogatás idejét. Ezeket az adatokat az Adatkezelő kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a honlapon esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az Adatkezelő jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé tenni harmadik szerződő felek számára, különösen a következő szolgáltatások igénybevétele során: Google Analytics, Survey Monkey, Google Search Google Tag Manager, Google Adwords, Visual Website Optimizer.

VI. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelyén találhatók meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A felvett személyes adatokat - törvény eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag az Adatkezelő (illetve a vele munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási és más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes- vagy jogi személyek) ismerheti meg, így ügyfélszolgálattal, logisztikával, ügyvitellel, könyvvitellel foglalkozók.

Adatkezelő jogosult az adatokat harmadik személy számára továbbítani, erről az érintettet előzetesen - hozzájárulás megadása céljából - tájékoztatja.

Az Adatkezelő jogosult az adatokat átadni olyan harmadik személy részére, amely, aki a mindenmentesfood.hu, márkanévhez kapcsolódó termékeket forgalmaz. Ehhez az ügyfél kifejezetten hozzájárul.

Adatkezelő több olyan szolgáltatást is nyújthat az érintett részére, annak kifejezett kérésére, amely további önkéntes beleegyezésen alapul.

Amennyiben az érintett SimplePay Szolgáltatást vesz igénybe a rendelt termék árának kifizetésekor, úgy az Adatkezelő által a(z) MINDENMENTESFOOD.HU felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatait átadaja az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az Adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Vevő (Érintett) vásárlással kapcsolatos adatai, úgymint vevő-, vásárlás-, számlázás, szállítás adatait a Tranzakció indításával egyetemben a Simple rendszerének. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

VII. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

ORGANIC MARKET Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1211 Budapest, Színesfém utca 11-15., hrsz. 210146/171.; cégjegyzékszáma: 01-09-197378; Adószám: 25059939-2-43).

Adatvédelmi nyilvántartási szám(ok):

 • NAIH-110792/2016
 • NAIH-110793/2016

VIII. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Adatkezelő jelenleg több adatfeldolgozót vesz igénybe a számviteli, könyvviteli, marketing és logisztikai feladatok, célok teljesítése érdekében.

 • Kalacsakra Kft. 1211 Budapest, 210146/176. (Gyepsor utca 1.) hrsz.
 • LOGISTICA COOPERATIO Szolgáltató Szövetkezet : 1211 Budapest, Csőhegesztő utca 18-22.
 • EFSYS GmbH-t ; Székhely: Grillgasse 51, A-1110 Wien
 • The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
 • Synappio, LLC DataValidation Cím: 75 5th St NW, Atlanta GA 30308, USA

Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozók igénybevételére, amelyek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást.

A Mailchimp rendszert az Adatkezelő meghatározott személyes adatok, meghatározott adatbázisba való feltöltése, ennek alapján az Adatkezelő által meghatározott tartalmú elektronikus hírlevelek kiküldése és az arról való leiratkozás céljából veszi igénybe azon érintettek esetén, akik hírlevél szolgáltatást vesznek igénybe az Adatkezelőtől. Átadandó adatok köre: emailcím, név, telefonszám, a rendszerben tárolt szállítási cím(ek).

A DataValidation rendszert az Adatkezelő a Érintettek által megadott email-cím validálása céljából veszi igénybe azon érintettek esetén, akik hírlevél szolgáltatást vesznek igénybe az Adatkezelőtől. Átadandó adatok köre: emailcím.

IX. ÉRINTETT JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 • 9.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését, zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
 • Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Adatkezelő költségtérítést állapít meg.
 • 9.2. Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
 • Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 • Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 • A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére legfeljebb 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
 • Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • 9.3. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.
 • Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
 • Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 • 9.4. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per eldöntése a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az érintett lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.
 • Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 • Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu.
 • Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az illetékes békéltető testületekhez is lehet fordulni. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: www.bekeltetes.hu.
 • A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 • Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: beck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu;

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525; 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-091; 06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: 06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621; 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, F? tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

X. TÁJÉKOZTATÁS

Az Adatkezelő az alábbiak szerint tájékoztatja az érintetteket az adatkezelési tevékenységéről (2016/679 EU rendelet; a továbbiakban GDPR):

 1. az Adatkezelő kilétét és elérhetőségét a VII. fejezet tartalmazza
 2. Adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelőnél jelenleg nincsen
 3. A személyes adatok kezelésének célja a V.1 pontban megjelöltek teljesítése, jogalapja az érintett hozzájárulása, a megkötött szerződés és jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) a., b. és c.)
 4. A személy adat címzettje lehetnek a jogszabályi kötelezettség alapján fellépő hatóságok, más közhatalmi szervek, az Adatkezelő által megbízott Adatfeldolgozók (ügyfélkezelés, könyvelés, IT, logisztika)
 5. Adatkezelő az adatokat a pontban megjelölt feladat ellátása befejezéséig ill. a Megbízóra vonatkozó megőrzési kötelezettséget számára előíró jogszabályokban, szakmai előírásokban megjelölt időpontig, továbbá a V.1. pontban írtak szerint tárolja.
 6. A félnek joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz;
 7. A félnek joga van a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására;
 8. h) Az érintett félnek az Adatkezelővel kötött szerződés ill. az Adatkezelőtől igényelt, kért szolgáltatás teljesítése érdekében kötelessége a személyes adatait megadni és ennek elmaradása esetén az Adatkezelő nem köt szerződést az érintettel vagy nem végez számára igényelt szolgáltatást.